skugga 0skugga 0
skugga 0

Policy

Miljöpolicy!


Perers Färskbrödsbagarns verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.


Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets miljöledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar grund för ett förebyggande miljöarbete.


Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande miljömål, och förbättra miljöprestandarden. Denna policy kräver en utveckling efter kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
Kretsloppsprincipens fyra villkor innebär för vår del bland annat följande:


- Verksamheten skall utvecklas så att den inte bidrar till att jordens lager av ändliga resurser eller att deras restprodukter sprids och tillåts öka i naturen.

- Verksamheten ska utvecklas så att den inte bidrar till att långlivade naturfrämmande ämnen sprids eller tillåts öka i naturen.

- Verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till att ekosystemens kapacitet och kvalitet bibehålls.

- Verksamheten ska utvecklas så att energi- och resursanvändning blir så effektiv som möjligt.
En annan grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen så fort sådan finns tillgängliga.

En tredje princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står ni strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

Perers Färskbrödsbagarn produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer skall visa vårt miljötänkande. Perers leverantörsbedömning skall präglas av vår miljöpolicy och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och dess produkter.

semlasemla
semla